Matr.: RM15.00054
Qualifica: Maestro
Disciplina: Aikido; Kobu Jutsu Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 


Curriculum vitae
Regione: Lazio
Provincia: Roma

Palestra/Dojo: Garyuan Dojo Roma

Corsi seguiti: